interview2Η γενικευμένη κρίση απασχόλησης απειλεί τις προοπτικές της οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Βάσει δημοσιευμένης μελέτης της, 600 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας απαιτείται να δημιουργηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030. Ο ρυθμός δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι υψηλότερος στις αναδυόμενες οικονομίες σε σχέση με τις περισσότερο ανεπτυγμένες. Ωστόσο, κάθε χώρα πρέπει να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση του τομέα της απασχόλησης με τη διαρκή και άμεση συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και του τομέα της εκπαίδευσης.

Η Ελλάδα, είναι μία χώρα με λαμπρό ανθρώπινο κεφάλαιο αλλά και σημαντικές προκλήσεις που καλούμαστε όλοι μας να ανιχνεύσουμε ή να δημιουργήσουμε, να αξιοποιήσουμε και αναδείξουμε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας, μέσω της γνώσης, αποτελούν πρωταρχικά συστατικά για να επιφέρουμε την ανατροπή κατάστασης της απασχόλησης.

Μέρος της διαδικασίας προσλήψεων και κατ’ επέκταση της απασχόλησης αποτελεί η αποτελεσματική προβολή και προώθηση του επαγγελματικού μας προφίλ μέσω διαφόρων σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών, συστημάτων και εργαλείων επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Βασικό και αναπόσπαστο μέρος, αλλά όχι απαραίτητα αποκλειστικό, είναι η Συνέντευξη, η οποία αποσκοπεί στην παροχή κατάλληλων, αξιόπιστων και έγκυρων πληροφοριών για τη λήψη ορθών αποφάσεων τόσο εκ μέρους του συνεντευξιαστή όσο και του υποψήφιου.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως είναι αναρίθμητη η βιβλιογραφία, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα προϊόντα και η ανάπτυξη του τομέα της προσωπικής συμβουλευτικής καριέρας (careermentoring & coaching) που συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διάχυση της γνώσης, στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία των υποψηφίων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διεξαγωγής Συνέντευξης.

Η επιτυχία της Συνέντευξης (wintheInterview) προϋποθέτει Σχέδιο Δράσης σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής, το οποίο περιλαμβάνει επιγραμματικά τα εξής:

ΦΑΣΗ I: ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

1.ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ενδοσκόπηση του υποψηφίου αναφορικά στις αξίες, τις προτεραιότητες, τα επιτεύγματα, τα ταλέντα, τη σύνδεση της εργασίας με το όραμα της ζωής του, τις προτιμήσεις, τις δυνατότητες και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

2.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Διεξαγωγή έρευνας εγχώριας και διεθνούς αγοράς εργασίας κλάδων, ειδικοτήτων, θέσεων εργασίας, επιχειρήσεων.

3.ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ MARKETING (7PS)

 • Product – Ποια η πιθανή συνεισφορά του υποψηφίου σε μία εταιρεία, ποια τα κύρια επιτεύγματα, τα δυνατά του σημεία, τα ενδιαφέροντα, ποιες οι κύριες ικανότητες / δεξιότητες του;
 • Price – Ποιες οι επιθυμητές αποδοχές, ποιο το μέσο επίπεδο αμοιβής του στην αγορά εργασίας, ποια η αποτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων;
 • Promotion – Πώς προβάλλει και προωθεί τον εαυτό του, έχει ένα άρτιο Βιογραφικό Σημείωμα και επαγγελματική Συνοδευτική Επιστολή;
 • Place – Είναι μετακινήσιμος σε τοπικό, περιφερειακό, διεθνές επίπεδο, διατίθεται να ταξιδεύει επαγγελματικά, τι γνωρίζει για το εργασιακό περιβάλλον του μελλοντικού του εργοδότη;
 • Positioning – Πώς διαφοροποιείται από τους άλλους υποψήφιους, ποιο είναι το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα;
 • People – Ποια μέσα ή πηγές εύρεσης εργασίας θα επιλέξει για την άμεση δικτύωση και ένταξη του στην αγορά εργασίας, έχει καλές συστάσεις, έχει προσωπικό σύμβουλο καριέρας;
 • Processes – Είναι καλά προετοιμασμένος για μία επιτυχημένη συνέντευξη, γνωρίζει και είναι πρακτικά εξοικειωμένος με κέντρα εκτίμησης ικανοτήτων, με ψυχομετρικά εργαλεία, έχει ανεπτυγμένες ικανότητες διαπραγμάτευσης;

4.ΟΡΓΑΝΩΣΗ

 • Σχεδιασμός / αναθεώρηση Βιογραφικού Σημειώματος & Συνοδευτικής Επιστολής βάσει της εκάστοτε θέσης εργασίας και των οριζόμενων της διαδικασίας, εφόσον αναγράφονται.
 • Μελέτη μελλοντικού εργοδότη (ετήσια οικονομικά αποτελέσματα και επενδύσεις, φήμη και εργασιακό περιβάλλον, προϊόντα / υπηρεσίες, πελάτες, ανταγωνιστές, κουλτούρα, αξίες και στόχους της εταιρείας, κ.α.), απαιτήσεων θέσης εργασίας και πώς αυτές σχετίζονται με το επαγγελματικό του προφίλ.
 • Πρακτική με διεξαγωγή εικονικών συνεντεύξεων, καταγραφής πιθανών ερωτήσεων - κατάλληλων απαντήσεων, μελέτη σχετικών εγχειριδίων / οδηγών, λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών (για τις διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές διεξαγωγής συνεντεύξεων, τη γλώσσα σώματος, τα κριτήρια επιλογής ενδυματολογικής εμφάνισης, κ.α).
 • Οργάνωση - Ακρίβεια στην ώρα προσέλευσης για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, προσκόμιση Βιογραφικού Σημειώματος, άλλων συνοδευτικών εγγράφων (πτυχίων, πιστοποιητικών, αδειών κ.α.), σε περίπτωση που ζητηθούν, τήρηση σημειώσεων.

ΦΑΣΗ II: ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

 1. ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ (ICEBREAKERS)
 2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ (STAR) ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
 • ST (SituationorTask) – Αναφορά σε συμπεριφορά ή δράση που ανέπτυξε ο υποψήφιος σε μία δεδομένη περίπτωση.
 • A (Action) – Απαντήσεις με σαφήνεια και συντομία για τα βήματα που ακολούθησε ο υποψήφιος, προκειμένου να διαχειριστεί μία πραγματική ή υποθετική κατάσταση.
 • R (Results) – Επεξήγηση των αποτελεσμάτων, ακόμη και αν δεν ήταν τόσο επιτυχή όσο ανέμενε. Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό στον συνεντευξιαστή ότι ο υποψήφιος κατανοεί τις συνέπειες του αποτελέσματος και τους λόγους για τους οποίους προήλθαν.

3.ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 • Τήρηση ψυχραιμίας και θάρρους – κρίνεται σκόπιμη η υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων, όταν απαιτείται.
 • Τήρηση επαγγελματισμού, αξιοπρέπειας και ήθους
 • Ανάπτυξη αυτο υποκίνησης και συναισθηματικού ελέγχου
 • Παρουσίαση ενθουσιασμού και ενεργητικότητας

4.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

 • Eυχαριστίες για το χρόνο που διέθεσε ο συνεντευξιαστής
 • Υποβολή σύντομων ερωτήσεων προς τον συνεντευξιαστή για την πορεία της διαδικασίας επιλογής, στην περίπτωση που ο συνεντευξιαστής δεν αναφέρει, για τη θέση εργασίας και την εταιρεία (π.χ. στόχοι, εκπαίδευση, κριτήρια απόδοσης, προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, κ.α.), βάσει πάντοτε του ιεραρχικού επιπέδου της προς κάλυψη θέσης εργασίας.

ΦΑΣΗ III: ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

 • Ανατροφοδότηση (Feedback)
 • Εκτίμηση της κατάστασης και αναπροσαρμογή
 • Αποφυγή επανάληψης λαθών και επισήμανση των σημείων που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης
 • Αναζήτηση συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης

Όταν τα αποθέματα στερεύουν για την εύρεση μιας καλής θέσης εργασίας, αποτελεί ευθύνη του καθενός μας, τώρα και στο μέλλον, να επιστρατεύσουμε την ισχυρή βούληση, το θάρρος, το σθένος και το όραμα για να διακριθούν τα ταλέντα μας σε τομείς που θα επιλέξουμε και να δημιουργήσουμε τη δουλειά και τη ζωή που θέλουμε και μας αξίζει.

Μοιραστείτε το

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Αγγελίες Προσφοράς Εργασίας - Walker.gr