rejoin0eyf

Το επιχειρηματικό περιβάλλον του 21ου αιώνα είναι πλούσιο σε δυνατότητες και ευκαιρίες, αλλά και γεμάτο με δυσκολίες και προβλήματα, που βγήκαν στην  επιφάνεια με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης.

Η παγκοσμιοποίηση έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση και την αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία προκάλεσε την ανάπτυξη και την παγίωση παγκόσμιων αγορών. Οι επιχειρήσεις πλέον δραστηριοποιούνται και ανταγωνίζονται σε παγκόσμια κλίμακα. Ο καταναλωτής της σημερινής οικονομίας είναι καλύτερα πληροφορημένος, διαθέτει μόρφωση και δεξιότητες χειρισμού νέων τεχνολογιών και για τους λόγους αυτούς έχει και υψηλότερες απαιτήσεις.

Η ανταπόκριση στις υψηλές απαιτήσεις των σημερινών πελατών αποτελεί νέα πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης χρειάζεται ιδιαίτερα αποτελεσματική διοίκηση. Η αναβάθμιση των διοικητικών πρακτικών περιλαμβάνει ως βασική συνιστώσα και τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η τροφοδότηση με ποιοτική, δηλαδή ακριβή, σαφή, σχετική με το εξεταζόμενο ζητούμενο και έγκαιρη πληροφορία επιτρέπει τη λήψη καλύτερων αποφάσεων.

Επίσης πρέπει να προσμετρηθεί και ο αντίκτυπος που προκαλείται από την ανάδυση των πάλαι ποτέ αναπτυσσόμενων χωρών και η καθιέρωσή τους ως πρωταγωνιστικών δυνάμεων. Η καταναλωτική άνθηση αυτών των κοινωνιών προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία μέσα στη λιτότητα και την ύφεση η κατάσταση φαίνεται ότι έστω με μικρά βήματα ή έστω αναιμικά αντιστρέφεται. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να βγουν από αυτή την περιπέτεια ζωντανές και ικανές να κάνουν το επόμενο βήμα θα πρέπει να αναβαθμίσουν τις λειτουργίες τους και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται άμεσα να κατανοήσουν το περιβάλλον που διαμορφώνεται, αλλά και τις υπάρχουσες ικανότητες της ίδιας της επιχείρησής τους.

Από αυτή την άποψη η πληροφορία καθίσταται πρώτιστος παράγοντας και μετατρέπεται σε ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο. Γι’ αυτό τον λόγο τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας μπήκαν ως ορολογία στον κόσμο των εταιριών και βρέθηκαν στο επίκεντρο των γεγονότων.

Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι όταν μιλάμε για συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας, αναφερόμαστε στις εφαρμογές της πληροφορικής, τις υποδομές, στα εργαλεία πληροφορικής και στις βέλτιστες πρακτικές που βοηθούν στο να αναλυθούν διεξοδικά όλες οι πληροφορίες και με βάση τα δεδομένα να παρθούν σωστές και ποιοτικές αποφάσεις. Η βελτίωση της ποιότητας της πληροφορίας οφείλεται στις δυνατότητες αυτών των συστημάτων, τα οποία επιτρέπουν την ταχύτερη πρόσβαση στην πληροφορία, την υποβολή ερωτημάτων στο σύστημα και τη σύνταξη αναφορών, την προχωρημένη ανάλυση των δεδομένων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.

Η λήψη των αποφάσεων είναι μια από τις σημαντικότερες ευθύνες της διοίκησης μιας επιχείρησης. Αποφάσεις που σχετίζονται με θέματα στρατηγικού προσανατολισμού είναι πολύ πιο σύνθετα από ό,τι συνήθως φαίνονται. Για παράδειγμα, η επιλογή μιας εταιρίας να προωθήσει ένα καινοτόμο προϊόν συνήθως δημιουργεί νέες ανάγκες για καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες. Σε αυτή την απόφαση όμως πρέπει από πριν να έχουν εκτιμηθεί και αξιολογηθεί σε βάθος οι διαθέσεις του αγοραστικού κοινού, οι προτιμήσεις και οι ανάγκες που έχει, οι τεχνολογικές εξελίξεις, ο ανταγωνισμός και οι κινήσεις που θα κάνει, το κόστος της επένδυσης, τα αναμενόμενα κέρδη και το χρονικό όριο στο οποίο θα έρθουν αυτά, η τιμή του νέου προϊόντος, ώστε η πώλησή του να είναι εφικτή, και άλλοι τόσοι παράγοντες.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να διακρίνουμε τις επιχειρήσεις σε 3 κατηγορίες. Αυτές που προχώρησαν σε εφαρμογή και εγκατάσταση αυτών των πρακτικών και γρήγορα απέφυγαν τον κίνδυνο. Αυτές που δεν ανέγνωσαν σωστά τις ανάγκες της εποχής και δεν προχώρησαν σε εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων και σε αυτές που αναγνώρισαν την ύπαρξη της ανάγκης (κυρίως μικρομεσαίες), αλλά φοβήθηκαν ότι η πολυπλοκότητα και το υψηλό κόστος θα τις καθιστούσε ασύμφορες και δεν θα τους έδινε την απαραίτητη ώθηση, αλλά αντίθετα θα τις οδηγούσε στο κλείσιμο.

Πλέον όμως με τις δυνατότητες και την εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως το  cloud computing, έχει μειωθεί σημαντικά το κόστος και εν τέλει καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων που απευθύνονται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τα οφέλη που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις:

  • Η μετατροπή των δεδομένων σε πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγαλύτερη απόδοση αξίας και καλύτερη σε βάθος χρόνου διαχείριση της πληροφορίας εντός μιας εταιρίας.
  • Άμεση εποπτεία της λειτουργίας της εταιρίας και διαχωρισμός των λειτουργικών/αποδοτικών από τα μη λειτουργικά τμήματα.
  • Τυποποίηση της πληροφορίας με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας κοινός κώδικας κατανόησης ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα της εταιρίας.
  • Καλύτερη κατανόηση πελατών, αγορών, ανταγωνιστών, προμηθειών και πόρων. Η κατάλληλη οργάνωση των δεδομένων και τα εξελιγμένα εργαλεία πληροφορικής δίνουν πρωτόγνωρες δυνατότητες στην εμβάθυνση όλων των παραπάνω ζητημάτων.
  • Τροφοδότηση της διοίκησης με τη σωστή πληροφόρηση, την κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο τρόπο. Τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας μπορούν να αναδείξουν την ουσιαστική πληροφορία.
  • Βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων. Η αναβαθμισμένη και έγκαιρη πληροφόρηση επιτρέπει στη διοίκηση του οργανισμού να λάβει βελτιωμένες αποφάσεις.
  • Συμβολή στη διαμόρφωση των στρατηγικών στόχων. Τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας απευθύνονται κυρίως στα υψηλά ή και τα κορυφαία στελέχη των επιχειρήσεων. Στο επίπεδο αυτό λαμβάνονται οι στρατηγικές αποφάσεις. Η διοίκηση αξιοποιεί τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας για την άντληση ποιοτικής πληροφόρησης και τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων.
  • Δυνατότητες αύξησης της κερδοφορίας, μείωσης του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας. Η βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να βοηθήσει στη συμπίεση του κόστους, ενώ η κατανόηση των αγορών μπορεί να αυξήσει τις πωλήσεις και τα κέρδη.
  • Αύξηση της πιθανότητας πρόβλεψης συμβάντων και επιχειρηματικών ευκαιριών. Η βαθύτερη κατανόηση της αγοράς επιτρέπει τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών. Επιπλέον, οι μέθοδοι προγνωστικής ανάλυσης (predictive analytics) επεξεργάζονται ιστορικά δεδομένα και επιτρέπουν τη διατύπωση προβλέψεων.
  • Μεγαλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και αύξηση της απόδοσης της επένδυσης σε τεχνολογίες πληροφορικής. Οι σημερινές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει εκατομμύρια ευρώ σε πληροφοριακά συστήματα. Τα δεδομένα αυτών των συστημάτων μπορούν να αποδειχτούν πολύτιμη πηγή πρόσθετης μη συμβατικής πληροφόρησης εάν αξιοποιηθούν με τη χρήση της επιχειρηματικής ευφυΐας. Με τον τρόπο αυτό οι επενδύσεις πληροφορικής αποδίδουν πρόσθετους καρπούς.

Απόστολος Ζαβιτσάνος,
Δημοσιογράφος-«Στέντορας»


Πηγή: ΣΤΕΝΤΟΡΑΣ

Μοιραστείτε το

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Αγγελίες Προσφοράς Εργασίας - Walker.gr